Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ՄԱՐՏՈՒՆԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 17 ապրիլ 2019թ. «ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՀԵՐԱՑԻ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 7/9 ՀԱՍՑԵԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ » ԹԻՎ  ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ

  

Հիմք  ընդունելով  Արայիկ  Ավետիքի     Հովհաննիսյանի     դիմումը, ևղեկավարվելովՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի 188-րդհոդվածի 5-րդկետով, «Տեղականինքնակառավարմանմասին»  ՀՀօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 24  կետի, 38-րդհոդվածի 1-ինմասի 2-րդկետի, ՀՀԿառավարության 18.05.2006թ <<Ինքնակամկառույցներիօրինականացմանևտնօրինմանկարգըհաստատելումասին>> թիվ  912-Նորոշմամբ  հաստատվածկարգի 33.1 կետի ,,աենթակետի, 34  կետի, 35-րդկետի ,,աենթակետի,  ՀՀԿառավարության  12.04.2003թ. թիվ   470-Ն որոշման  պահանջներով.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

    1.  ՄարտունիքաղաքիՀերացի   փողոցթիվ7/9  հասցեումհամայնքայինսեփականություն հանդիսացող24,06 քմկառուցապատև23,06 քմ  ներքին  մակերեսով  ավտոտնակը   ինչպեսնաև 0,00283 հաբնակավայրերինպատակայիննշանակությանբնակելի   կառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասըուղղակիվաճառքովօտարելինքնակամկառույցնիրականացրածանձԱրայիկ  Ավետիքի     Հովհաննիսյանին:

        2. Պարտավորեցնե Ա. Հովհանիսյանին  համայնքի բյուջեի համապատասխան հաշվի համարին վճարել շինության արժեքը` 

                                         24,06 x 30.000 x 0,069 =49804  դրամ

 և հողամասի արժեքը՝ 28,3քմ x 342  =  9679 դրամ  

           Ընդամենը՝     59483 (հիսունինը  հազար չորս հարյուր  ութսուներեք) դրամ:

   3.Պարտավորեցնել Ա. Հովհանիսյանին  դիմել ՀՀ ԱԳ ԿԿ  Երևանի տարածքային  ստորաբաժանում գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համար:

   4. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքային տնտեսության բաժնի պետ Հակոբ Մնացականյանի վրա:

   5 Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում  Արայիկ   Հովհանիսյանին  որոշման  ընդունման մասին իրազեկմանը   հաջորդող օրվանից:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                  ԱՐՄԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ